Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

I. İSTEĞE BAĞLI YER DEĞİŞTİRME

A. İLLER ARASI ATAMA DÖNEMİ (MD. 16- 1.FIKRA)

İller arası atama dönemleri Ocak ve Haziran ayıdır.

Personelin iller arası atama kurasına başvurabilmesi için 2 yıl çalışma şartı aranır.

Bu kadrolara atanmak isteyen personel, tercih yaparak müracaatta bulunur. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanına göre atamaları tamamlar.

Hizmet puanlarının eşit olması halinde çalışma süresi esas alınır, çalışma süresinin de eşit olması halinde kura ile yerleştirme işlemleri yapılır.

B. PUAN, SÜRE VE DÖNEM İLE İLGİLİ HÜKÜMLERİNE BAĞLI KALMAKSIZIN YAPILACAK OLAN ATAMALAR (MD. 16-2.FIKRA)

16. maddenin 2. Fıkrasında belirtilen tayin haklarında 2 yıl çalışma şartı aranmaz.

B – 1. ENGELLİLİK DURUMUNA BAĞLI TAYİN (16. MADDE 2. FIKRA (A) BENDİ)

Eşinin, çocuklarının, annesinin, babasının veya kardeşlerinden birinin ağır engelli olduğunu belgelendirmesi halinde engelli yakınının ikamet ettiği yere.

Kendisinin engelli olduğunu belgelendirmesi halinde ise talep ettiği yere atanabilir.

Bu tayin talebinde bulunanlar, bir defaya mahsus sınırlamasına tabi değildir.

B – 2. BOŞANMA DURUMUNA BAĞLI TAYİN (16. MADDE 2. FIKRA (C ) BENDİ)

Personelin eşinden boşanması halinde anne, baba, kardeş veya reşit çocuklarının boşanma tarihinden önce ikamet ettiği İl’e

D ve C hizmet grubu illerden birine ya da halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubu esas alınarak alt bölge tayini ile boşanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

B – 3. EĞİTİM MAZERETİNE BAĞLI TAYİN (16.MADDENİN 2.FIKRASI (G) BENDİ)

Sağlık ile ilgili bir alanda en az dört yıllık örgün öğrenim gördüğünü belgelendirmesi hâlinde, öğrenim süresi ile sınırlı olmak kaydıyla, öğrenim gördüğü yere, bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir. 2 yıl çalışma şartı aranmaz.

Stratejik personel, eğitim mazeretine bağlı tayin talebinde bulunamaz.

B – 4. DİĞER DURUMLARDA YAPILABİLECEK TAYİNLER

Eşinin vefatından itibaren bir yıl içinde talep ettiği yere, (16. Madde 2. Fıkra (b) bendi)

Eşinin zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak görev yapmakta iken emekliye ayrılması halinde eşinin emekliye ayrılmasından sonraki bir yıl içinde eşinin ikamet ettiği yere, (16. Madde 2. Fıkra (ç) bendi)

Eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birisinin terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olması veya çalışamayacak derecede mâlûl ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olması ile bu durumdaki kamu görevlisi olması durumunda talep ettiği yere, (16. Madde 2. Fıkra (d) bendi) bir defaya mahsus olmak üzere atanabilir.

* Devlet hizmeti yükümlüsü iken eşi vefat eden, eşinden boşanan veya eşinin emekliye ayrılması nedeniyle atanma talep edenlerin Devlet hizmeti yükümlülüğü süresinin bitimine müteakip en geç iki ay içerisinde yapılması halinde bir yıllık süre şartı aranmaz.

C. SINIF VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ NEDENİYLE ATAMA (MD. 22)

Görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği hükümleri çerçevesinde yapılır.

Uzmanlık ve yan dal uzmanlık eğitimini yapmakta iken eğitimlerini tamamlamadan ayrılacak olanlar D ve C hizmet grubu illere tercihlerine göre atanırlar. Devlet hizmeti yükümlüsü olan personel; eski görev yerine, eski görev yerinde boş yer bulunmaması halinde eski görev ilinde münhal bir kadroya, eski görev yeri bulunmayanlar ise tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlülüğü kurasıyla atanırlar.

Eğitim görevlisi ve başasistanlık görevlerini en az iki yıl sürdürenlerden uzman tabip olarak atanmak isteyenler PDC’nin uygun olması halinde bir defaya mahsus olmak üzere Bakanlık kadrolarından istedikleri yere her zaman atanabilirler.

D. ALT BÖLGE TAYİNİ (MD. 26)

Aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin bütün hizmet grubundaki illere,

Aynı hizmet bölgesinin B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin B, C ve D hizmet grubundaki illere,

Aynı hizmet bölgesinin C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerinin C ve D hizmet grubundaki illere,

D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere,

Personel Dağıtım Cetveline uygun olması durumunda her zaman atama yapılabilir. Alt bölge tayin taleplerinde bir yıl çalışma şartı aranır

1,2,3 ve 4 üncü hizmet bölgelerinden 5 ve 6 ıncı hizmet bölgesine yapılacak atamalarda hizmet grubu şartı aranmaz.

Kendi unvan ve branşında A hizmet grubunda olmak şartıyla Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde görev yapan personel doluluk oranı daha düşük olan A hizmet grubu illere, PDC’nin uygun olması halinde her zaman atanabilir.

İl merkezinden ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinden belde ve köylere, PDC ve kadronun uygun olması hâllerinde, atama dönemine bağlı kalmaksızın atama yapılabilir.

Tabip ve uzman tabipler; ilçe, belde ve köylerden 1,2 ve 3 üncü hizmet bölgesinde bulunan il merkezlerine atanamaz.

Mazeret durumu devam ederken eski görev yerine geri dönme (Md. 26-5.fıkra)

Eğitim Durumu ile Eş durumu mazereti kapsamında atanmış olup mazereti devam ederken eski görev yerlerine geri gitmek isteyenler, mazeret durumuyla atandıktan sonra 5 yılını tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak alt bölge tayin hükümlerine göre atanabilir.

E. KARŞILIKLI YER DEĞİŞTİRME (MD. 29)

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta olanlar standardın uygun olması hâlinde karşılıklı olarak yer değiştirebilir. 2 yıl çalışma şartı aranır.

F. ÇALIŞMA SÜRESİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (MD. 31/A)

1. PDC’ nin uygun olması halinde;

6 ncı hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;

1) 2 yıl görev yapanlar 6 ve 5 inci hizmet bölgesinin,

2) 3 yıl görev yapanlar 4 üncü hizmet bölgesinin,

3) 4 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

4) 6 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

5) 8 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

5 inci hizmet bölgesinde son atandıkları tarihten itibaren;

1) 4 yıl görev yapanlar 5 ve 4 üncü hizmet bölgesinin,

2) 5 yıl görev yapanlar 3 üncü hizmet bölgesinin,

3) 7 yıl görev yapanlar 2 nci hizmet bölgesinin,

4) 9 yıl görev yapanlar 1 inci hizmet bölgesinin,

C ve D hizmet grubu illerine hizmet puanı ve döneme bağlı kalmaksızın atanabilirler. Ancak yukarıdaki hizmet bölgelerinde belirlenen süreden bir yıl fazla süre ile görev yapanlar A ve B hizmet grubu illere de atanabilirler.

6 ncı hizmet bölgesi ile 5 inci hizmet bölgesi dışında aile hekimliği ve sözleşmeli olarak geçirilen süreler ile aylıksız veya ücretsiz izinli olarak geçirilen süreler, çalışma süresinden sayılmaz. 6. hizmet bölgesinde geçirilen süreler 5 inci hizmet bölgesinden sayılır.

II. İSTİFA SONRASI GÖREVE BAŞLAMA (YENİDEN ATAMA (MD. 15))

Devlet memurlarından sağlık hizmetleri sınıfında olup da istifa etmiş olanlar, istifa sonrası kurası ile Bakanlık kadrolarında yeniden göreve başlatılabilirler.

Usule uygun istifa (Çekilme) : Bağlı olduğu kuruma yazılı bir şekilde istifa talebinde bulunan personelin, talebinin kurumunca kabul edilmesiyle veya kabul edilmese de yerine başka memurun 1 ay içerisinde gelmemesi durumunda yapılan istifadır.

Çekilmiş Sayılma (Müstafi) : Kurumlarınca kabul edilen mazereti olmaksızın görevin terk edilmesi ve bu terkin kesintisiz 10 gün devam etmesi, aylıksız izin süresinin bitiminde veya mazeret sebebinin kalkmasını izleyen 10 gün içinde görevine dönülmemesi, yurt dışına gönderilen memurun izin süresinin bitiminden 15 gün içinde görevine başlamaması ve naklen atanan memurun iş başı yapmaması hallerinde memur çekilmiş(istifa etmiş) sayılır.

Usule uygun istifa eden memur 6 ay,

Memurun çekilmiş sayılması durumunda 1 yıl,

Devir teslimle yükümlü memurun bu işlemlerini tamamlamadan görevi bırakması halinde 3 yıl geçmeden yeniden Devlet memurluğuna alınmazlar.

Olağanüstü hal, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerdeki devlet memurları ise istifaları kabul edilmeden ya da yerine atanan memur görevine başlamadan görevi bırakması halinde yeniden Devlet memurluğuna alınmazlar.

III. KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA (MD. 17)

Sağlık Bakanlığı, “kurumlar arası nakil kurası” ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan memurlarının tercihleri doğrultusunda kura ile naklen atayabilir.

1. Kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmayacaklar:

PDC esas alınarak stratejik personel

Sağlık Bakanlığında 4/A devlet Memuru, 4/B sözleşmeli personel, 4924 sayılı kanuna tabi sözleşmeli personel olarak görev yapanların eşlerinin,

İl ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başkan yardımcısı ve başhekim olarak görev yapanların eşleri,

Mevzuat uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi devlet memuru (asker, polis, hakim, savcı) olarak görev yapanların eşlerinin,

Aile hekimi ya da aile sağlığı elemanı olarak görev yapıp da bu görevlerinden ayrılarak tekrar eski görevlerine atananlar

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından devredilen sağlık birimlerinde görev yapanlar

Terör eylemleri etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede mâlûl olan ya da mâlûl olup da çalışabilir durumda olanlar ile bu durumdaki kamu görevlilerinin Devlet memuru olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşleri

Teşkilat veya kadro bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle kurumlarınca yer değişikliği yapılamayanlardan; kendisinin veya eş, çocuk, anne, baba veya kardeşlerinden birinin engelli olması halinde,

kurumlar arası naklen atanmasında kura şartı aranmaz.

IV. MAZERETE DAYALI ATAMALAR

Mazerete dayalı atama taleplerinde 2 yıl çalışma şartı aranmaz.

A. SAĞLIK MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (MD. 19)

Kendisinin, eşinin, annesinin, babasının, bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının görev yaptığı yerde tehlikeye girdiğini veya görev yerinin değişmemesi hâlinde tehlikeye gireceğini,

Üniversiteler veya Bakanlık eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirmesi halinde tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ilin münhal kadrolarına sağlık mazereti değerlendirme komisyonu kararı doğrultusunda atanır.

Sağlık mazereti değerlendirme komisyonu, gerekli durumlarda bu raporların başka eğitim ve araştırma hastanelerinin sağlık kurullarınca da usule ve fenne uygunluğunun tespit edilmiş olma şartını arayabilir.

B. AİLE BİRLİĞİ MAZERETİNE BAĞLI YER DEĞİŞİKLİĞİ (MD. 20)

1. Eşlerin ikisinin de Sağlık Bakanlığı’nda kamu personeli olması hâlinde (Md. 20-1.Fıkra);

Astlık üstlük sıralaması esas alınarak astın görev yeri üste bağlı olarak değiştirilir.

Astlık üstlük sıralaması; Bakanlık merkez teşkilatı kadroları, il ve ilçe sağlık müdürü, başkan, başhekim, eğitim görevlisi, başasistan, yan dal uzmanları, uzman tabipler, uzman diş tabipleri, tabipler, diş tabipleri, eczacı ve diğer sağlık personeli şeklindedir.

Her iki eşin aynı astlık üstlük sıralama grubunda yer alması halinde aile birliğinin D veya C hizmet grubu bir ilde sağlanması esastır. D veya C hizmet grubunda aile birliğinin sağlanamaması halinde; her iki eşin unvan ve branşında eşlerinin görev yaptığı ilin standardına göre doluluk oranı az olan ilde aile birliği sağlanır.

• Doluluk oranlarının da eşit olması halinde; aynı hizmet bölgesinde görev yapan eşlerden yer değiştirme talebinde bulunanın, farklı hizmet bölgelerinde görev yapan eşlerden ise üst hizmet bölgesinde görev yapan personelin görev yeri değiştirilir.

Her iki eşin aynı astlık üstlük sıralama grubunda yer alması halinde, üst hizmet bölgelerinden 2, 3, 4 ve 5 inci hizmet bölgelerine atama taleplerinde hizmet grubu şartı, üst hizmet bölgelerinden 6 ncı hizmet bölgesine atama taleplerinde ise astlık, üstlük ve hizmet grubu şartı aranmaz.

• Boşanma, engellilik, eğitim ile sağlık mazereti, can güvenliği mazereti, hizmet gereği atamalar ve çalışma süresine bağlı yer değişikliğiyle atanan personelin eşinin görev yeri değişikliği talebinde D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

Yönetmeliğin iller arası atama kurası atanan personelin eşinin, eşinin atanma tarihinden itibaren bir yıl içerisinde eş durumu tayinin talep etmesi halinde eşinin atanma tarihinden itibaren astlık üstlük sıralaması ile D veya C hizmet grubu şartı aranmaz.

2. Eşlerin farklı kamu kurum ve kuruluşlarında kamu personeli olarak çalışması halinde (Md. 20-2.Fıkra);

Varsa eşinin kurumuyla yapılan protokol hükümleri uygulanır.

Eşleri, mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi olarak mülki idare amirliği, milli istihbarat, emniyet hizmetleri sınıflarından birinde görev yapanlar ile hâkim, savcı veya Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya uzman er olarak görev yapan personelin eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır.

Yer değişikliği talebinde bulunan personelin eşinin görev yaptığı yerin kendi unvan ve branşında C veya D hizmet grubunda olması halinde eşinin görev yaptığı yere ataması yapılır (Stratejik personel hariç). Aksi halde ilgili kurumla koordinasyon sağlanır. Atama talebinde bulunan personelin bulunduğu yerde, eşinin görev yaptığı kurumun teşkilatının bulunmaması, kadro veya mevzuatı açısından aile birliği mazeretine dayalı atanma imkânının olmaması halinde aile birliği sağlanır.

Eşi, Yükseköğretim Kanunu kapsamında kurulan üniversitelerde öğretim üyesi olanların ataması eşinin görev yaptığı yere yapılır.

Eşi, tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık mevzuatına göre uzmanlık veya yan dal uzmanlık eğitimi görmekte olanların yer değiştirme taleplerinde aslık üstlük, bölge ve hizmet grubu şartı aranmaz. Ancak, başvuru tarihi itibariyle eşinin kalan uzmanlık eğitim süresinin altı aydan fazla olması zorunludur.

Personelin, milletvekili, belediye başkanı, muhtar veya noter olan eşinin bulunduğu yere yer değiştirme suretiyle ataması yapılabilir.

3. Eşi kamu görevlisi olmaması halinde (Md. 20-5.Fıkra);

Başvuru tarihi itibarıyla son dört yıl içinde 720 gün sosyal güvenlik primi ödemek suretiyle kendi adına veya bir hizmet akdi ile işverene bağlı olarak çalışmış ve halen çalışıyor olması halinde, personelin yer değişikliği suretiyle ataması yapılır.

Kendi adına çalışanlardan borçlarını yapılandıranlar ile atama talep edilen yer dışında sosyal güvenlik primleri ödenenlerden, atama talep edilen yerde iş yerinin faaliyette olduğunu ve bu işyerinde en az 720 gün çalıştığını belgelendirenlerin talepleri de değerlendirmeye alınır.

• Stratejik personeller için sosyal güvenlik prim ödeme gün sayısı son beş yıl içerisinde 1440 gün olarak uygulanır. Devlet hizmeti yükümlülüğü süresince tayin talebinde bulunamaz.

Atanma talepleri uygun görülen stratejik personelin ayrılış işlemleri, 3 ayı geçmemek üzere yerine atanan personelin görevine başlamasına müteakip yapılır.

* Sağlık, aile birliği ve öğrenim durumu mazereti gereği atananların, atandığı yerde fiilen beş yıl çalışması hâlinde, mazeretlerinin devam ettiğini bildirme yükümlüğü ortadan kalkar.

C. CAN GÜVENLİĞİ MAZERETİ VE OLAĞANÜSTÜ DURUMLARDA YER DEĞİŞİKLİĞİ (MD. 21)

Kendisinin, eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının bulunduğu yerde kalmasının can güvenliğini tehdit altında bırakacağını adlî veya mülkî idare makamlarınca verilen belgeyle belgelendirenler, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunun gereği hakkında adli makamlarca işyerinin değiştirilmesine ilişkin koruyucu tedbir kararı alınanlar, standardın uygun olması halinde talep ettiği yere atanabilir.

Genel hayatı etkileyen savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hâl ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi durumlarda, yer değişikliği işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu yakınları, maddî ve manevi zarara uğrayanlar afetin meydana geldiği tarihten itibaren altı ay içinde, talepleri doğrultusunda bir defaya mahsus olmak üzere standardın uygun olması hâlinde atanabilirler.

D. MAZERET DURUMU SONA EREN PERSONEL (MD. 18 – 5. FIKRA)

Eğitim durumu, Aile Birliği Mazereti ve Sağlık Mazereti sona eren personelin bulunduğu il, 5 ve 6 ncı hizmet bölgesinde veya C ve D hizmet grubunda ise talebi hâlinde yerinde bırakılır.

Aksi hâlde eski görev yerine veya eski görev yerleri esas alınarak, alt bölge tayini ile atanırlar. Eski görev yeri bulunmayanlar ise; görev yaptıkları yer esas alınarak Alt Bölge Tayini hükümlerine göre atanırlar.

Devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlamadan sağlık ve aile birliği mazereti sona eren Devlet hizmeti yükümlüleri, tercihleri alınarak ilk Devlet hizmeti yükümlüsü kurasıyla atanırlar.

Mazeret durumu devam ederken eski görev yerine geri dönme (Md. 26-5.fıkra)

Eğitim Durumu ile Eş durumu mazereti kapsamında atanmış olup mazereti devam ederken eski görev yerlerine geri gitmek isteyenler, mazeret durumuyla atandıktan sonra 5 yılını tamamlamamış olması ve talebi halinde bir defaya mahsus olmak üzere eski görev yerine veya eski görev yeri esas alınarak alt bölge tayin hükümlerine göre atanabilir.

V. MÜRACAAT SINIRLAMALARI (MD. 30)

Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğine göre atanan personel atandıkları tarihten itibaren fiilen 2 yıl çalışmadıkça başka bir yere atanma talebinde bulunamaz. Ancak atanma talepleri engellilik, eşin vefatı, boşanma, eşin emekliliğe ayrılması ve eğitim gibi puan, dönem ve süreye bağlı kalmayan sebeplere ve sağlık, aile birliği ve can güvenliği mazeretlerine dayanması halinde fiilen 2 yıl çalışma şartı gerçekleşmeden de yer değişikliği talebinde bulunulabilmektedir.

İller arası atama kurası ve engellilik, eşin vefatı, boşanma, eşin emekliliğe ayrılması, eğitim gibi puan, dönem ve süreye bağlı kalmayan sebepler ile sağlık mazereti, aile birliği mazereti, can güvenliği mazereti, çalışma süresine bağlı yer değişikliği ve alt bölge tayinine göre atanmış olup atama kararlarını iptal ettirenler, mazeret durumlarında yeni bir değişiklik olmadığı müddetçe bir yıl süre ile atama talebinde bulunamazlar.

Sağlık mazereti kapsamında atanan personel, alt bölge tayini ve karşılıklı yer değişikliği ile atanma talebinde bulunamaz.

Aile birliği mazereti ile eğitim tayini kapsamında atanan personel ise karşılıklı yer değişikliğine göre atanma talebinde bulunamaz.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir